ලෝකෝපකාරයේ සිත්ගත් කවි

රණස්ගල්ලේ නා හිමි
රණස්ගල්ලේ නා හිමි
2021-July

නිරින්දෝ තම රට මුත්
අන් රටට දිවා සඳ වැන්නෝ
පඬිවර අන් රටක
පැමිණියත් පුන් සඳ සෙ බබළා

රජවරුන් තමන් ගේ රට හැර වෙනත් රටකට ගියහොත්
දහවල පෑවූ චන්ද්‍රයා වැනිය. එහෙත් පඬිවරු වෙනත්
රටකට ගියත් රාත්‍රී කාලයේ පුර්ණ චන්ද්‍රයා ලෙස
බබළති.