ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

යසෝදරාවතේ සිත්ගත් කවි

යසෝදරාවතේ සිත්ගත් කවි

මහනුවර ජනකවියා
2021-June

උනිමු ඉපිද අපි ලෙහෙනුන් කුලේ එදා
වැටුනේ මහා සමුදුරයේ මැද බිලිඳා
දැනුණේ කරපු වීරිය ගොඩ ගන්ට එදා
හිමිසඳුනේ මග ඇරියේ මන්ද මෙදා