ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මිය ගිය අවුරුද්ද

මිය ගිය අවුරුද්ද

ලයනල් ගමගේ ඌරුමුත්ත
2024-April

කොහා හිටි අතක් නෑ අත්තක් ම බැලූ කල
කැවුම් කිරි බතක් නෑ ලිග්ගලේ මකුණු දැල
හිරමනේ හඬක් නෑ ගල් ගැහී බිත්ති මුල
බඩේ ගිනි දැවෙනවා බක් මහේ අකුණු සැර

මලක් එරබදු කොයි ද? ඉනි වැටක් අසල නැත
රබන් පද හඬ කොයි ද? බෆල් හඬ තලන කල
පලක් නෑ ආදරේ නැතුව බටනලා හඬ
ඒ නිසා මිය ගිහිං අපේකම දැණුනු සිත