ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මගේ නත්තල

මගේ නත්තල

මර්සලීන් ජයකොඩි පියතුමා
2021-December

මගෙ නත්තල දුගියා බත් කන දාය
මගෙ නත්තල වැරහැලි නැතිවන දාය
මගෙ නත්තල ඔබේ අත සැනැසෙන දාය
මගෙ නත්තල පව පල්ලිය යන දාය

නෙත යන යන තැන වෙහෙරක් පෙනීයන්
වෙහෙරක් නැති තැනක වෙහෙරක් තැනීයන්
ඉන් එන පණිවුඩය නුවණට දැනීයන්
දුටු දුටු විට සිත තුළ සිල් ගැනීයන්

වැරහැලි ඇන්දත් චරිතෙන් සුදු වෙමු
පන්සිල් ගතියෙන් රුදු නොව මුදු වෙමු
රට දැය රැකුමට දිවියට බදු වෙමු
සුදු වෙමු මුදු වෙමු බදු වෙමු බුදු වෙමු