මං තිරු වලට ගොං තඩියෝ

ගාමිණි සුමනසේකර
ගාමිණි සුමනසේකර
2021-October

මාලගිරව් ඉගිලෙන රන් ගො‌යම වට
තාල නටන වහු පැටියන් හුරතල ට
බාල අමනයෝ‌ ගරහති උරුමය ට
බෝ‌ම ගරු සරුව අපි වැන්දේ වැවට

දහස් ගණන් ඉතිහාසයෙ දුර යන්ට
ගියත් මෙහෙම දේවල් නැත දැක ගන්ට
වැවක් තො‌ටක් නාඳුනනා පවිටන් ට
මහත්වරුනි බෑ කරුමෙට පින් දෙන් ට

දාගැබ් වෙහෙර බැඳ ජාතිය රැක ගත්තු
තුන් වේලටම බත සරි කලෙ අපෙ පුත්තු
රන් මිලවලට ලො‌බ බැඳගත් වල් සත්තු
මංතිරුවලට ගො‌න් තඩියෝ‌ අවි ගත්තු

බිඳි බිඳි නැගී රළ දිව එන එක පිම්මේ
අඳිමින් රටා විසිරී යයි වැව් බැම්මේ
ඉතිහාසයක අබිමන අහසට දැම්මේ
මතු පරපුරට එය රැක දෙමු ලක් අම්මේ

කිවිපති අප්පුහාමි