නව දරු උපත සැමරීම

ශ්‍යාම කුමාර මුණසිංහ
ශ්‍යාම කුමාර මුණසිංහ
2021-January

කැමැත්තක් ඇති නමුත්
මගහරින්නට නොහැක
දරු උපත සැමරීම
එකට දුක් විඳි කමට

සතුටු හිතුනත් හිතට
පිටට පෙන්විය නොහැක
සැඟවීම පහසු නැත
දරු පෙමක බැඳි සතුට

පැටව් සම්පත අහිමි
මූසලම යුවළ ලෙස
වඳිද්දී සායනය
ඇයත් විය පෝලිමට

වඳ පවුල් දෙක එක්ව
එතැන් සිට නිරතුරුව
නිසරු සායනය ළඟ
කාලෙ මැරුවෝ සැපට

දිනක් පෙරමඟ ගියේ
වැස්ස හින්දයි රැයක
නිකං වත් හිතුනෙ නෑ
සරු උනේ ඇගෙ පිනට

28-12-2020