ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දුෂ්කරය මේ කඳු වැටි තරණය

දුෂ්කරය මේ කඳු වැටි තරණය

කපිල කුමාර කාලිංග
2021-March

දුෂ්කරය මේ කඳු වැටි තරණය
එක් මුදුනකට නැඟි පසු,
දුර පෙනෙයි තව මුදුනක්
හරි අඩකටත් වඩා පසු කළ ද
එකිනෙක කඳු මුදුන්
යා යුතු දුර ද එපමණය.

ඔලොගු බර උර මත
අතැර යා නොහැකිය
අවැසි බොහෝ දේ ඇත
එක්‍ රැස් කළ.

මියුරු ගීයක් ඇසෙයි
එහා කන්දෙන් හමා එනු,
සිහිල් පවනේ දැවටෙමින්
කැඳවීමකි එය වෙහෙස නිවාලන
ගනිමි ඔලොගුව උරට,
තබමි තව පියවරක් ඉදිරියට
ආපසු ගමනක් නම් නැත
මේ කඳු තරණයේ,
තව තව පෙනේ තුඟු කඳු මුදුන්…

IT’S HARD TO CROSS THIS MOUNTAIN

It’s hard to cross these mountains ,
as one summit is climbed,
there will be another
seen in the distance

Climbing more than half
to reach the summits despite
The climb still remains the same,
a very big height.

It’s impossible to unload
the weight of the rucksack on the shoulder ,
coz it contains a lot of vital things collected, by the holder

A sweet ditty is being heard
blowing from the distant mountain blurred
enwrapping in the soft cool breeze that stirred
It’s really like a call which loosens the weary gird

I take the rucksack once again on my back and
go one more step forward on the mountain track
There’ll be no return journey in this crossing ,
There see one by one, more peaks high rising .

Translation by Sunethra Aluthdunna