ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දියණී…

දියණී…

ඉෂංකා මිහිරි කුමාරතුංග
2023-March

පිපෙන්න හිරු හා පිබිදී
හිනහෙන්න අරුනට මුව දී…
සිරිලිය වී නිවසේ දිස්නෙ දිදී
වෙන්න පහන් තරුවක් ..දියනී

නුහුරට මුව සගවා දී
හැකිලියන් පසුපසට පය දී
නිදි කුම්බාවන් දෑසේ රැදී
පාඩම්‍ ය ඒ පත පොතේ නැතී……

රැකිය යුතු ය සීමාවේ එතී
බිදෙන සිතේ සවිය එඩී
හිනැහියන් සුදු දුවේ යලී
ජාතියේ පෙරමං තනන්නී…..