ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දැනගත්තා දැනගත්තා

දැනගත්තා දැනගත්තා

කල්ප පල්ලියගුරුගේ - එංගලන්තය
2021-October

මිහිකත පාඩම් සාගරයක් බව දැන ගත්තා .
විෂයන් පරදා දින දින කියවන පාඩම් ඉගෙනත් ගත්තා
අනෙක් අයට බලපෑම් කළ නොහැකි බවත් වටහා ගත්තා,
මට හොඳම යැයි හැඟෙන පරිදි වැඩ කල හැකි බව දැන ගත්තා .

මිනිසුන් තමන්ගේම බවත් ඉගෙනෙත් ගත්තා,
දන්නා දේ වෙනස් කළ හැකි බවත් දැන ගත්තා
වෙනසට අකමැතිනම් වෙනසට කැමති යුතු බවත් දැන ගත්තා
සියල්ල වෙනස් කිරීමට සිදුවන බව දැන ගත්තා

ඊළඟ වටවල ප්‍රශ්න වැල් එනවිට දුර සිට දැන ගත්තා
කෝප නහරේ කැපිය යුතු බව දැන ගත්තා
ප්‍රතික්‍රියා වෙනස් කරන ආකාරය දැන ගත්තා
එයින් ඇතිවන ධනාත්මක බලපෑමුත් ගැන දැන ගත්තා

සෑම දිනකම පාඩමක් ඉගෙන ගන්න ඇති බව දැන ගත්තා,
අද ගත් පාඩම හෙට වැදගත් වන බව දැන ගත්තා
තමුන්ට තමන් විශ්වාස කල හැකි බව දැන ගත්තා
ඉගෙන ගත් දේ ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු බව දැන ගත්තා

සියල්ල සැමවිටම ලැබෙනේ නැති බව දැන ගත්තා
නමුදු වස්සානය නිමවෙන්නට ඇත්තෙ පියවරක් බව දැන ගත්තා
මී විතක තනිවෙන්න අවැසි බව දැන ගත්තා
පස මිතුරන් සමග මී විත හොද නැති බවත් දැන ගත්තා