ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගිලන් වු රෝහල තුළ නැගෙන සිතුවිලි

ගිලන් වු රෝහල තුළ නැගෙන සිතුවිලි

ශ්‍රියානි උඩගංගොඩ - මහනුවර
2024-March

සම කල නොහැකි මුත්
ගසක අතු ඉති නටු
අනුපාතයක් ලෙසින්
හිරු එළිය දිය යුතු
මුදුන් මුල ගහේ බර
දැරුවත් ලෙස විරූ
නටුවටත් තැනක් ඇත
ගහේ මල් පල දැරු
වෙන් කලොත් එකිනෙකින්
ගසෙන් මුල් ඉති අතු
පලන්නට දර ලෙසින්
සිදුවේවි මින් මතු
ලබන්නට සෙවන හා
මල් පල ද නිසි තතු
මුළු ගසම රැකීමට
සැම සිතට ගත යුතු…

Photo; Jeremy Bishop