ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කෙලවරක් නැති ගමනක් ය.

කෙලවරක් නැති ගමනක් ය.

චමරි වික්‍රමසිංහ - පිලියන්දල
2024-May

දිරාගිය ඒදඬු කොටය
අත් වැල නොමැති මුත් යා යුතුය
පහතින් හිස පැලදි මල් සමගින් ඇලය
කුඩ මසුන් සේම මිනී කන කිඹුලුන් ඇතිය

ඒදඬු කොටය පොල් කොටයක්ය
පිට පොත්ත ගැලවී වැටෙන හැඩය
දිරාගිය මගෙ කබල් රබර් සෙරප්පුය
අතක් බර මගී මල්ලක් ඇතිය.

තෙල පෙනෙන ඉම කෙලවරෙහි
ගමනාන්තය ඇතත් පෙනෙන
වල් බූටෑ ගගන අතු පාරක් ඇතිය
මගියෙක් නොගිය හැඩය.

වතු පාලු වැල් එතුනු හිතය
ඒ මේ අත දුවනු නවතනු බැරිය
නොයාද යායුතුද සිත එකල මෙකලය
නමුත් අඩිය නොතියා බැරිය.

Photo credit; Bahador