ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කියා ලියා තියා සුද්දා යන්න ගියා

කියා ලියා තියා සුද්දා යන්න ගියා

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2021-August

හැකි හැම දේ මිට මොලවන් ෂෝක් කියා
ගෙනයනු බැරි රන් පොලොවක උරුම ලියා
හොඳයි නොහොද තව දේවල් දමා තියා
ඔන්න කියා නිදහස දී සුද්දා ගියා

මේක අපේ රට රැකගමු අපිම කියා
කළ යුතු හැටි නීති රීති ඇතුව ලියා
අරක මේක නොයෙක් බේද පසෙක තියා
මැතිසබේට මහත්වරුන් එදා ගියා

අපෙන් රටට යමක් දෙන්න ඕනා කියා
තමන් සතුව තිබු වතුපිටි දුන්නා ලියා
දැය දියුණට වැඩ කරලා නමත් තියා
වැදගත් ලෙස ඒ මහතුන් එලොව ගියා

කල් යනකොට අරක මේක දෙනවා කියා
යන්න දුන්නා වෙනස් කරලා නීති ලියා
මාරු වෙවී නොයෙක් වරේ ඡන්ද තියා
සුක්කානම අය නුසුදුසු අතට ගියා

අපිට මොකද රටට මොකක් වුණත් කියා
පුළුවන් හැම දේ ඒ අය ගත්තා ලියා
ණය ගත්තා ලොවෙන්ම රට උගසෙ තියා
පිරිහී දින දින විනාසෙ වෙතට ගියා

මුන්ට දුන්නොතින් මේ රට කනවා කියා
එකල හිටිය ආණ්ඩුකරු තිබුණා ලියා
හැඳින හිටිය සිදුවන දේ කලක් තියා
කියා ලියා තියා සුද්දා යන්න ගියා