ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඔබ නම් පුදුම වියතෙකි මහබඹු මැව්ව

ඔබ නම් පුදුම වියතෙකි මහබඹු මැව්ව

කුරුණෑගල සේන මෙනේරිපිටිය
2023-July