ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඇයි අපට කරුවල..

ඇයි අපට කරුවල..

අනුරාධ හිරිපිටියගේ
2023-January

දුරුතු මීදුම මැදින් මිදුණු උණු කඳුළැල්ල
තුරුළු කරගෙන ඇයත් හොයනවා හසරැල්ල
අඳුරු ළිග්ගල් තුනය – හිත පුරා ගිනි දැල්ල
අපට අද දිනෙත් නෑ පායන්නෙ අරුණැල්ල

වතුර කළයේ අඩිය හූරලා අරගෙන
අකුරු කරනට යන්න පුංචි දූ ලතැවින
ඉරුණු ගවුමට උඩින් පිළුණු පොත් වැළපිණ
තුරුණු විය අබියස ම ඇගෙ දෙපා ගොළු විණ

හේනෙ බටු මෑකරල් ණය පොතේ දිය වෙලා
තාම මට රවනවා මුදලාලි ඔරවලා
පාර අඳුරුව තිබේ ජීවිතය නැවතිලා
හීන දිය කරන් යයි දොළ පාර ගල ගලා