ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අවිදු අඳුරෙන් මිදූ සමිදුන් වඳිමු බැති පෙමිනේ

අවිදු අඳුරෙන් මිදූ සමිදුන් වඳිමු බැති පෙමිනේ

සෝමා හේරත්
2023-June