ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අවසන් හුස්ම!

අවසන් හුස්ම!

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2023-June

ලබන උපතක්

නොගෙන කිසිවක්

පතන සහසක්

ගෙවෙන දිවියක්

නොසිට මොහොතක්

නැතිව නිවනක්

නොතක කිසිවක්

එකම දිවුමක්

ඇතිද හැමෙකක්

මදිය තවෙකක්

අතැර යනතෙක්

ඇවිත් දිනයක්

පැමිණ මොහොතක්

වැසෙන දෙනෙතක්

රකින සටනක්

එකක් පමණක්

නොවෙයි අනෙකක්

නොදුන් අගයක්

නොගත් මෙතුවක්

හුස්ම බිඳුවක්