…?….?

ජයතිලක කම්මැල්ලවීර
ජයතිලක කම්මැල්ලවීර
2021-September

කලක් තිස්සේ පාළුවට ඇරුණු
යුගළ ඇඳෙහි
කොට්ටය මත
සුව නිදි පතන අකුරුවැලෙහි පැටලී
කළු, සිහින් කෙස්ගසක්!

කොතරම් සිනිදුද මේ කෙස්ගස
මුදු සුවඳක් දැනේ නැහැයට

සිහින් රැහැනක්ව එය
අදියි මා දෙතුන් වසරක්
ආ පස්සට

කොතෙක් නම් දොස් නගා ඇත්ද මා
හිස පීරන පනාව
එහි පැටළුණු කෙස්ගස් සමග
තැන තැන තබන
ඇගේ පුරුද්දට