ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අකම්පිත අරහත් සිත

අකම්පිත අරහත් සිත

මහාචාර්ය ටී .එස්. අබේවික්‍රම - ලන්ඩනය
2021-September

වෙරළ මෙන් නිසල වෙන රළ පහර වැදි වැදී
අකම්පිත රහත් සිත නිවී සැනසී ඉදී
රලු කරලු ලෝ දහම නිරතුරුව සසල වේ
මඩ දියේ ජනිත වී ඒහි වැඩෙන නෙලුම් මල
එ දියෙන් මතු වෙලා ඒහි නොගෑවී පිපේ
රහත් සිත ඒ් වගේ සමාජයෙ සිටියදී
සමාජෙන් නොකෙලෙසී නිවන් සුවයෙන් නිවේ