ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුභාෂිතයේ සිත්ගත් කවි – අලගියවන්න මුකවෙටි තුමා

සුභාෂිතයේ සිත්ගත් කවි – අලගියවන්න මුකවෙටි තුමා

අලගියවන්න මුකවෙටි තුමා
2022-April

තැන තැන නිදන් කොට නොතබා හැම දනම
කව පොව යදින් හට දන්දෙව වඩා පෙම
මිහි බැඳි බිඟුන් හට වනලෙස දැක දැකම
තව තව ලොබින් දන රැස් කොට තබනු කිම

සියලු වස්තුව තැනින් තැන නිදන් කොට නොතියා
අනුන්ට ආදරය කොට දිනපතා කන්න බොන්න කියා
යාචකයන්ට දන් දෙන්න. මී බඳන ලද මී මැස්සන්ට
සිදුවන දෙය බල බලා තව තවත් ලෝභ කමින් ධනය
රැස් කර තබන්නේ කුමකට ද?