ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිරුරු වෙන්දේසියේ

සිරුරු වෙන්දේසියේ

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2024-June

මම මාව විකුණනව ඇවිත් මිළදී ගන්න

කය රසය විඳගන්න හදවතක් නැහැ ඔන්න

සිත ඔබේ නොසංසිඳි සියළු ආශා ගොන්න

හැක පුංචි මුදලකින් මගෙන් සංසිදුවන්න

ගෙදරදී වේදනා බැරි බිරිඳකට දෙන්න

නිහඬවී විඳගනිමි කඳුළුකර දියවෙන්න

මිළට ගත් නිසාවෙන් කුරිරුකම් ඉවසන්න

තලා පොඩි කළ සිරුර හුරු කරමි විඳගන්න

දිවියෙ දුක් පොදියෙ බර මට එපා පටවන්න

ඔබට සතුටක් දෙන්න ඇත දුකින් මිරිකෙන්න

නුඹව මගෙ කරගමියි බොරු හාදු නොමදෙන්න

මුදල දී එකඟවූ මිනිස්කම ගෙනියන්න

නැතුව ගියෙ තාත්තා බැරුව බර ඔසවන්න

ඇඳට වුණෙ අම්මාත් නොහැකි දුක උහුලන්න

පුතුට යුතුකම් රැසකි තනි මගෙන් ඉටුවෙන්න

ලෙසට ඉන්නම් කියන ඇත ඔවුන් රැකගන්න

වෙසඟනයි ගරුනාමෙ ගැහැණියට ගිණි නිවන

දියණියයි මවයි දිවි සටනකට වැද දැවෙන

මහතුනේ ජීවිතය අගය නිම නැත කියන

විකුණමී මම මාව මිළට ගෙයි බත ඉදෙන