ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වැදූ මවයි, දිනූ බිමයි, ස්වර්ගයට වඩා වටියි

වැදූ මවයි, දිනූ බිමයි, ස්වර්ගයට වඩා වටියි

කෝ ආනන්ද - පැරීසිය
2022-June