ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රැය මැදියම රට දේවි ද බද්දට … ?

රැය මැදියම රට දේවි ද බද්දට … ?

මහාචාර්ය ටී. එල්. ගුණරුවන්
2021-November

දැය සම්පත් නොරටුන් වෙත දෙන්නට
කිය, කවුරුද දුන් වරමක් මුන් හට ?
ගිය උන් දොස් බැණ සැඳ ජය ගත්තට
ලෙය මුන් කකියනු නැහැ, රට වික්කට …!

වැය සකසුරු නැහැ අය පසු බැස්සට
ණය ගෙවුමට කැස රට පිට දෙන්නට
රැය මැදියම සැම ගිය පසු නින්දට
බය මුන් තව මොක දේවි ද බද්දට … !!

ගිය නැණ ගැනුම බැහැ මෙපිටට ඇද්දට
සිය අත කැපිය යුතු චන්දය දුන්නට
විය ළය සිදුරු, දැක රට දෙනු බිල්ලට
මිය ගිය පසුත් බැරි වෙයි සැනසෙන්නට …!!!