ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මොස්කව් සිහින

මොස්කව් සිහින

මහාචාර්ය උදය ප්‍රශාන්ත මැද්දේගම
2021-April

ලොව රස ම හිම කිරම
මොස්කව් නුවර ඇත
ලොව සුන්දරම ළඳ
මොස්කව් නුවර වෙත
ලොව රසම කවි පද
පුෂ්කින් ලියා ඇත
ඔහුගේ උපන් දින- (ජූනි 06)
මුළු මොස්කව් නුවර
කවි මඩුවකට පෙරළෙත
සොඳුර ඔබ කියා දුන්
පුෂ්කින්ගෙ කවි පද
මට තවම මතක ඇත

“I want to understand you,
I study your obscure language ”
– Alexander Pushkin

අපැහැදිලි ඔබේ බස
මට තවම මතක ඇත
ඒත් තවමත් නොහැක
තේරුම් ගන්න ඔබ

පුෂ්කින් ගෙ උපන් දින-
මොස්කව් නුවර දන
කියවද්දි ඔහුගේ කවි හඬ නඟා
හිම කිරම රස පරයා
ගලා යයි කවි රසය
මහා නගරය පුරා
සොඳුර ඔබ කියා දුන්
පුෂ්කින් ගෙ කවි රසය
සමග ඔබෙ කොමළ වත
නොමැකේය මතකයෙන්

“I’ve lived to bury my desires
and see my dreams corrode with rust
now all that’s left are fruitless fires
that burn my empty heart to dust
– Alexander Pushkin

‘මා ජීවත් වූයේ මගේ ආශා මිහිදන් කරන්නයි
මගේ සිහින මළ කා දිරා යනු දකින්නයි
ඉතිරි වී ඇත්තේ පලක් නැති ගිනි පමණි
මා බොල් හදවත දවා අළු දූවිලි කරන’