ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පොපී කුසුම් හෙළත් කැලුම්

පොපී කුසුම් හෙළත් කැලුම්

ආචාර්ය ඥානතිලක හේවාගමගේ - සිඩ්නි , ඕස්ට්‍රේලියාව
2022-February

පිනෙන් උපන් පොපී කුසුම්
රුවින් දිලී උයන් තෙරේ
නුවන් අගින් බැලුම් හෙළා
සුළං රැළී මතින් රඟත්

වතත් නෙතත් කයත් දවා
සෙනේ සිතින් කවා පොවා
පොපී හැදූ වැඩූ තවන්
බලා සිටී සිනා කටින්

වලාකුළින් සෙනේ කඩා
හදින් බදා පෙමින් වඩා
මහත් කළේ කෙසේ කියා
ඉඟී කරත් වැදූ මවුන්

අකල් වැසී මගින් නොයා
කුණාටු ලැවි ගිනී නිවා
උයන් ගොපල් තෙමේ සදා
විසෙන් දොසෙන් කළේ මුවා

සුපෙම් හැඟුම් තුරුල් කරන්
වැලන්ටයින් දිනේ ඉතින්
අපේ ලොවේ පෙමේ විදා
තුටින් දකිම් පොපී කුසුම්

(අනුෂ්ටුප් ඡන්දසට අයත් ප්‍රමාණිකා විරිත)