ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පැරණි පෙරළුම් කවියක්

පැරණි පෙරළුම් කවියක්

මල්ලිකා කුමාරසිංහ - බදුල්ල
2023-November

නන් නන නන නන
නාන එනානය
ඇදුරනි
කොයි කොතැනද පවසන්

දන් දන දන දන
දාන එදානය
ඇදුරනි
කොයි කොතැනද පවසන්

ඤඤ් ඤඤ ඤඤ ඤඤ
ඤාණ එඤාණය
ඇදුරනි
කොයි කොතැනද පවසන්

තන් තන තන තන තාන එතානය
ඇදුරනි
කොයි කොතැනද පවසන්

නන් නනනන නන
නාන එනානය
නේරංජන ගං දිය නානේ
දන් දන දන දන
දාන එදානය
ඇස් ඉස් මස් දන් දුන් දානේ

ඤඤ් ඤඤ ඤඤ
ඤාණ එඤාණය
මහෞෂධ
පඬිඳුන්ගේ ඤානේ

තන් තන තන තන
තාන එතානය
බුදුවෙන්නට
වැඩි ඉස්තානේ