ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නිදහස. – 75

නිදහස. – 75

චන්ද්‍රලාල් ද සිල්වා - තොටගමුව
2023-February

කෝ පුතේ
නිදහසක්
හාමතේ නං
හිතත්.