ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඩේසි

ඩේසි

මධුෂානි ඩයස්
2023-June

ඩේසි, මං ඔයා ගැන
හිතුවේම වැරදියට..

වල් පැළෑටිත් එක්ක
පෑහිලා ඉන්නකොට,
මඩ බින්දු කොළ මත්තෙ
තැවරිලා තියෙනකොට,

ඩේසි, මං ඔයා ගැන
හිතුවේම වැරදියට..

එක් දිනක අරුණෝදෙ
සුදෝ සුදු මල් දරන්
සිරියාව වගුරමින්
ඉන්න හැටි දකින කන්,

ඩේසි, මං ඔයා ගැන
හිතුවේම වැරදියට..