ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කුමන පවක් පළදීලද මනුසත් වගට

කුමන පවක් පළදීලද මනුසත් වගට

අමර ගුණසේකර - Marne la Valée ප්‍රංශය
2022-April