ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සන්නාලිනී

සන්නාලිනී

සම්මානී විජේසිංහ
2023-February

මෝටරයටම හුරුවී
දෙපා සළුපිළි මැස්ම
ජීවිතය ගෙත්තමක් විය

පෙරලමින
ඉන හැඩය
අත් කටය,කරවටය
නොලිහෙනා ගෙත්තමකි
රැ මැසූ ජීවිතය
රැළි ඇඳුම් හැඩ සාය
එකම සැරසිල්ලකි
සිතුවම
රටට නිමි ඇඳුමකි

පෙම්වතුනි නුඹලාගේ
කන් කෙඳිරිලි හඬට
යටපත් නොවෙයි කිසිදා
දෙපා යට මෝටරය
තොදොල් පෙම්බස්
විනිවිද ඇසෙයි මට යළි යළි
මෝටරයෙ ගොරහැඬි
ජීවන විලාපය