ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මෙත් ගුණින් අප සැම රැකේවා !

මෙත් ගුණින් අප සැම රැකේවා !

ලක්ෂ්මි පෙරේරා - ලන්ඩනය
2022-June

විනාශය පෙනි පෙනි,
අයිති නැති බව දැනි දැනි,
වෙනසද වලක් වනු බැරි
එසැම අපිටම අයත් වන සැටි
අවිද්‍යා තුරුලු කරගනිමින්
තන්හා මානේ රියට නගිමින්
බලා ඉමු අපි සසර ගමනින්
එතෙර වෙනසැටි කඳුලු හලමින්

මෙවන් බොදු බන ඇසෙන සැම දින
සමරමින් ඒ ලැබුන නැන ගුන
ත්‍රිලක්ශන ගුන ලඟා කරගෙන
සසර මග කෙටි වන්ට අදිටන
වෙරය රියටම නැගී සතුටින්
යන්ට සිතුවිලි පහල වේවා!
මෙත් ගුනෙන් ඔබ සැම රැකේවා!