ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පොත්

පොත්

මහාචාර්ය මනෝරි ගමගේ - හැව්ලොක් ටවුන්
2023-October

සාමා අල්ලන් අමරගේ අත

නිතර සල්මල් වෙත යොමා නෙත

අකුරු අමුණන් මාල ගොත ගොත

සතර දුන්නා අපෙ හෝඩි පොත

කතිර ඇඳ ඇඳ තිබුණු කොටු මත

බෙදුව උයනට හැම ගෙයක බත

තවම සමහර මතක වල ඇත

කලෙක වැජඹුණ ඒ හාල් පොත

ඉඳහිටක කර සැමගෙ ඇස රත

තවදිනක දී ලොවට නෙක මත

බිඳ දමන මුදු සැනසුමම සිත

ලොව කිරුළ ගෙන ඇත මුහුණු පොත

රවටලා නිති වසා අප නෙත

අටවලා නැතිකර හතේ හත

බිඳහෙලා හැර සවි දුන්න අත

පෙරළිලා ඇත නම නොදත් පොත