ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දුමිඳු සෙවනේ..ගැහැනියක්

දුමිඳු සෙවනේ..ගැහැනියක්

වෛද්‍ය ගාමිණී මද්දුමගේ
2024-June

නොමැති මුත් රන් තලිය…
කොළ පතක ලා සුසැදු.

කිරි බතක් පුදනවා …
ගැහැනියක් විත් දිළිඳු.

පිළිමයක් මතු පිටින්…
දකින මුත් හැඩ මුනිඳු .

කෙළෙස් මළ මතින් වැඩු…
දැහැන් දුටුවෙම දුමිඳු .

*********************************

සංඝමිත්තා තමයි …
වැඩම කළෙ කිව් පුරුදු .

නාවනා විටත් ගෙන …
සඳුන් කිරි පැන් සිනිඳු

ලිවි බසින් කට බසින් …
නොයෙක් ලෙස පැතු නමුදු.

තවම බුදු වෙලා නෑ..
මවක් ඒ යට දැනුදු.

***********************************

නිදා ගෙන සිටි විටත්…
අහස් කුස තුළ දිනිඳු.

ළිපේ ගිනි උණුසුමට …..
පිබිදුණා ගෙයි තරිඳු.

කවා නහවා පොවා..
රකිනවා නම් බිළිඳු.

ඥාණ පාරමි කුමට…
ඇයට මර සෙන් පැරදු.

########################

වෛද්‍ය නිලධාරී .
බන්ධනාගාර වෛද්‍ය ඒකකය .
බදුල්ල .
2024.05.02