ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

The Queer Little Angel – Sithuki Disara

The Queer Little Angel – Sithuki Disara

සිතුකි දිසාරා - ශ්‍රී බෝධිරාජ විද්‍යාලය
2024-April

Is she good enough ?
A question! or too much ?
The answer, Oh a wonder
Is she inaudible ?

Truth or dare ?
Dare, to fit in
Gosh! what a loss
As if to worry
It’s someone who never did.

A shout within
Where to fit
A puzzle in a pause,
In hand with a piece
Nowhere it fits!
Dear! time fades to abyss
Yet, what fringe sets it apart ?

A reminder, look!
The piece still waits
A guess, it’s a forever wait,
A little angel with folded wings..!