ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

Tears…

Tears…

ආචාර්ය රම්‍යා අත්තනායක - මහනුවර
2023-October

𝒲𝒽𝑒𝓉𝒽𝑒𝓇 𝒶𝓂 𝒽𝒶𝓅𝓅𝓎 𝑜𝓇 𝓈𝒶𝒹…..
𝒴𝑜𝓊 𝒸𝑜𝓂𝑒 𝑜𝓊𝓉 𝑜𝒻 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝒽𝒾𝒹𝒾𝓃𝑔 𝓅𝓁𝒶𝒸𝑒
𝐹𝑒𝑒𝓁𝒾𝓃𝑔𝓈 𝑜𝒻…..
𝒦𝒾𝓃𝒹𝓃𝑒𝓈𝓈….𝐿𝑜𝓋𝑒….𝐿𝑜𝓃𝑒𝓁𝒾𝓃𝑒𝓈𝓈
𝒞𝓇𝓊𝑒𝓁…..𝑜𝓇 𝐻𝒶𝓉𝑒…..
𝒴𝑜𝓊…..
𝒞𝑜𝓂𝑒 𝑜𝓊𝓉 𝑜𝒻 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝒽𝒾𝒹𝒾𝓃𝑔….
𝒴𝑜𝓊….𝒯𝓇𝑒𝒶𝓉 𝒶𝓁𝓁 𝑜𝒻 𝓉𝒽𝑒𝓂
𝒲𝒾𝓉𝒽 𝓉𝒽𝑒 𝓈𝒶𝓂𝑒 𝒮𝒶𝓉𝓉𝒾𝓃𝑒𝓈𝓈
𝒴𝑜𝓊……𝒟𝒾𝓈𝓈𝑜𝓁𝓋𝑒 𝒶𝓁𝓁 𝓉𝒽𝑜𝓈𝑒 𝓉𝒽𝑜𝓊𝑔𝒽𝓉𝓈
𝐼𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓈𝒶𝓂𝑒 𝓈𝒶𝓁𝓉𝑒𝓇𝓃
𝐻𝑜𝓌 𝒻𝒶𝒾𝓇 𝒶𝓇𝑒 𝓎𝑜𝓊
𝒴𝑜𝓊…..
𝒮𝒽𝑒𝓁𝓉𝑒𝓇 𝓉𝒽𝑒𝓂
𝐻𝒾𝒹𝒹𝑒𝓃 𝒾𝓃 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝒷𝑜𝓈𝓈𝑜𝓂
𝒪𝓅𝑒𝓃𝓈 𝑜𝓃𝓁𝓎 𝓉𝒽𝓇𝑜𝓊𝑔𝒽
𝒴𝑜𝓊𝓇 𝑒𝓎𝑒𝓈….
𝒯𝐸𝒜𝑅𝒮…….
𝒟𝑜𝓃’𝓉 𝒸𝑜𝓂𝑒 𝑜𝓊𝓉….
𝒮𝓉𝒶𝓎 𝒲𝒽𝑒𝓇𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝒴𝑜𝓊….
𝒜𝒮….
𝒩𝑜𝒷𝑜𝒹𝓎 𝒾𝓈 𝓉𝒽𝑒𝓇𝑒 …..
𝒯𝑜 𝓈𝑒𝑒
𝒜𝓃𝓎 𝒷𝑜𝒹𝓎’𝓈 …
𝒯𝐸𝒜𝑅𝒮..

𝒟𝓇 𝑅𝒶𝓂𝓎𝒶 𝒜𝓉𝓉𝒶𝓃𝒶𝓎𝒶𝓀𝑒
𝒰𝓀𝒹𝑒𝓃𝒹𝓊𝑔𝑜𝒹𝒶,
𝒫𝑒𝓉𝒽𝒾𝓎𝒶𝑔𝑜𝒹𝒶,
𝒢𝑒𝓁𝒾𝑜𝓎𝒶..