ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

Magic Of The Twilight – Charith Hiripitiya

Magic Of The Twilight – Charith Hiripitiya

චරිත් හිරිපිටිය - ර/ඇඹි/ශ්‍රී බෝධිරාජ විද්‍යාලය
2024-May

The dawn with big hopes,
Stimulate my whole soul.
The dusk with hard copes,
Ends with your smile falls.

Without you, I feel I’m ill,
So come to me and make me fulfilled.
Tell me everything, and I will,
Make my princess a queen and it’s my will.

The magic of the twilight,
Is your sweet smile,
Is there something to highlight?
Of course, it’s your descent style.

Coming through the dark days..
I with my pen for long days..
The missing piece is what the young prays..
So I’ll find the lost treasure in your face..!