ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

A Spring Delight AH

A Spring Delight AH

වෛද්‍ය ටියුඩර් ද සිල්වා - කෙන්ට්, එංගලන්තය
2022-March

With crispy blue skies vast and bright
clouds fluffy in purest white
winds warm, soft and light
hail the birth of a spring delight

With golden rays of heavenly might
bathing hills and valleys alight
covering the fields with daisies white
wake the earth to a spring delight

With bluebells covering woodland blight
showers light a welcome sight
rainbows in the brightest kilt
bring the joys of a spring delight

With daffodils in brilliant gilt
wild meadows a pestle quilt
cherry blossoms a pinkish silt
Scent the air of a spring delight

With feathered friends in swirling flight
buzzing bees in a busy plight
butterflies fluttering a swiftly kite
Serenade the melodies of a spring delight

17th Feb 2022