ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අම්මා සඳකි

අම්මා සඳකි

වෛද්‍ය ශානිකා ඇන්තනි - ලන්ඩනය
2022-September

මඳ රැස් මුදුයි
සිසිලෙන් තෙමයි
මුව මනහරයි
ආදරෙ පුරයි

හඳ අටවකයි
අව සඳ හැඩයි
පාටින් අඳුරුයි
රුවලට වෙරයි

කාලය දුවයි
සඳ අමාවකයි
ඔරුව ඉකිබිඳියි
රුවලට තනියි

27/08/22