ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

යසෝදරාවතේ සිත්ගත් කවි

Category: යසෝදරාවතේ සිත්ගත් කවි

යසෝදරාවතේ සිත්ගත් කවි

මහනුවර ජනකවියා
මහනුවර ජනකවියා
කලාපය: 2021-July

සාගර ජලය මදි ඇඬුවා මා සින්දා
කීකරු ලඳ ලියෙක් මේ ලෙව් තුළ ඇද්දා
වෙන්කර අදම යන්නේ බුදු බව සින්දා
සුන්කර කෙලෙස් දුරුකර එක සිත් පැහැදා

යසෝදරාවතේ සිත්ගත් කවි

මහනුවර ජනකවියා
මහනුවර ජනකවියා
කලාපය: 2021-June

උනිමු ඉපිද අපි ලෙහෙනුන් කුලේ එදා
වැටුනේ මහා සමුදුරයේ මැද බිලිඳා
දැනුණේ කරපු වීරිය ගොඩ ගන්ට එදා
හිමිසඳුනේ මග ඇරියේ මන්ද මෙදා

යසෝදරාවතේ සිත්ගත් කවි

මහනුවර ජනකවියා
මහනුවර ජනකවියා
කලාපය: 2021-May
පාළු වේය වැඩියෝතින් මෙ අප රට
සාලු සළු ද පැළඳී රන් කඩු  අතට
වේලු බුදු බවට බාදා නොකර මට
යාළු ඇමති අසු සරසා දියන් මට

යසෝදරාවතේ සිත්ගත් කවි – අප්‍රේල්

මහනුවර යුගයේ ජන කවියා
කලාපය: 2021-April

පැතුන් බලෙන් දෙන්නා ආවේ පේවී
කතුන් සැමට නායක බිම්බා දේවී
ඉතින් සසර ඇවිදින්නේ නැත දේවී
ගොසින් බුදුව එනකල් සිටපන් දේවී

යසෝදරාවතේ සිත්ගත් කවි

මහනුවර යුගයේ ජන කවියා
මහනුවර යුගයේ ජන කවියා
කලාපය: 2021-March

රෑන එරන් කෙඳි සේ රන් කෙඳි පීරා
පීන පයෝදර ගණරන් කරඬු යුරා
වහම මොක් නිවන් සාදන මුනිඳු පුරා
යහන පිට වැටී හඬතෙයි යසෝදරා