ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මයුර සංදේශයේ සිත්ගත් කවි

Category: මයුර සංදේශයේ සිත්ගත් කවි

මයුර සංදේශයේ සිත්ගත් කවි

ගුරුළුගෝමී හෝ ගුරුළු දැමී හෝ ඔවුන්ගේ මුනුබුරා විසින්
ගුරුළුගෝමී හෝ ගුරුළු දැමී හෝ ඔවුන්ගේ මුනුබුරා විසින්
කලාපය: 2021-April

විසිතුරු පුරඹ වටොරට පැරද විළියෙන
නිරතුරු යනෙන ලස ගමනැය නරඹමින
පිවිතුරු සුතන් හැර යනු බැරිව තැන තැන
රඹතුරු නමා සිටිනෙව් මුව කුඩා වන

නිරන්තරයෙන් ලාලිත්‍ය ගමනින් යන එන
එපුර කාන්තාවන් නරඹමින් ඔවුන්ගේ වටොරට
පැරදී ලජ්ජාවෙන් මුහුණ පහතට හෙලා සිටින
කෙසෙල් ගස් කුඩා පවිත්‍ර දරුවන් හැර දමා යනු
බැරිව සිටියාක් මෙන් විය (කාන්තාවන් ගේ
වටොර ප්‍රදේශය කෙසෙල් කඳන් වලට සමාන
කිරීම සාමාන්‍ය සාහිත්‍ය සම්ප්‍රදායයි)