ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අන්තර්ජාල ජනකවි – පෙබරවාරි

Category: අන්තර්ජාල ජනකවි

අන්තර්ජාල ජනකවි – පෙබරවාරි

අන්තර්ජාල ජනකවි
කලාපය: 2021-February

නැන්දෙ කොහෙද ටිකිරි ලියා
කලෙත් දාල පැනල ගියා
ඉන්නවාද ඇතුලෙ එයා
මං ලිඳ ළඟ කබර ගොයා