2020 පාපන්දු තරඟයට පසු

ලක්ෂ්මි පෙරේරා - ලන්ඩනය
ලක්ෂ්මි පෙරේරා - ලන්ඩනය
2021-August

පන්දුව කූඩුව පරයා යනවා!
කොඩි ගැලවෙනවා, කඳුලු හැලෙනවා,
ජය හඬ පරදා, වෙර මතුවෙනවා,
සතුටක් වෙනුවට අහිතක් එනවා,
රූප වාහිනිය යුධ බිම වෙනවා,
තර්ක විතර්කය සවෙනෙ වැටෙනවා,
එඩිතර පිලිරූ මඩින් වැසෙනවා,
ජානය, මව් බිම දොසින් පිරෙනවා,
තරඟෙන් ඉවතට තල්ලු කෙරෙනවා!
පාපන්දුව කසලටම ඇදෙනවා!

මුහුදින් එතරක සිනහ නැඟෙනවා,
ජය දද, කිතුගොස් වලින් පිරෙනවා,
රස මුසු භෝජන තුටින් බුදිනවා,
මුලු රට මහ සැනකෙලියක් වෙනවා,
දිනුමට පැසසුම් ලොවින් ලැබෙනවා,
ජය ජය සදහට තියෙයි සිතෙනවා,
තරඟය දිවි රැකුමක්සේ වෙනවා,
පාපන්දුව ඉහළටම ඇදෙනවා!

ජය ජය නොම ජය මෙසේ විඳිනවා,
මේ ලොව රඟමඩලකසේ වෙනවා,
සියලුම දේ ලොව වෙනස්ම වෙනවා,
සිතමින් දුක සැප සමව විඳිනවා!
බුදු පද සිහිකර දිවිය ගෙවෙනවා,
තරගය සිහිනය සේම පෙනෙනවා,
ජය ජය නොම ජය බින්දුව වෙනවා
නිරමුසු සුවයක් මෙසේ ලැබනවා!