ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හිමි සුතනඹු හිමි පෙම

හිමි සුතනඹු හිමි පෙම

නිශ්ශංක දිද්දෙණිය
2022-January

නිශ්ශංක දිද්දෙණිය

සැමියා:
තුරුණු පෙමින් තුඟු හසුන් ළමැද යහනේ
කිති කවා හොවා මා සතපන පිය සොඳුරේ
එරුණු කිරෙන් සුව දෙවා එකම ළමැදේ
දරු පෙමට උතුරා කෙළි කවට සිනා නැගුණේ
කිම වෙනස සුරස පහසේ
කිව මැනවි මගෙම ළඳුනේ

බිරිඳ:
හිමි සඳුනි ඔබට දරු පෙමට සුවය සදනා !
පුළු’ලුකුල දෙතන තුඩු සාමය වෙනස් නොවනා
අනුරාග සිරුරු සිත් දැහැනක බැඳ ඔබ මා
පිදු සෙනේ වෙළී දරු පෙමින් සුදට හැරෙනා
විමතියකි රුහිරු උනනා
ලෝ දමක සැඟව තිබෙනා

2021.12.06