ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හිත හඬයි සැඟවි රහස් කොනක

හිත හඬයි සැඟවි රහස් කොනක

හිතාශි පිටිගල - කළල්ගොඩ
2021-April

කියාගන්න බැරි තරමට
සිත අසරණ වී…..
හඩන්නවත් බැරි තරමට
කඳුලු නතර වී……
ඔබෙ මුදු ආදර සුසුමන්
එකිනෙක සිහි වී………
අදටත් මගෙ සිත මට නොදැනිම
නවතී වී……

අතීතයේ සොඳුරුම තැන්
සිත්තම් කල සකි සඳුනේ….
පාලුව තනිකම හිත වට
ගී ගැයුවා මද පවනේ……
ඔබේ සුවද දැනෙනා විට
තාමත් මා සිත් යහනේ…….
බැඳුනු රැහැන් සිඳ බිඳ දා
එන්න සිතෙයි ගණ අදුරේ…….

අදටත් මා නොදනිමි ඇයි මන්ද පෙමින්
සුමුදු නුඹට……
ඔබේ රුවයි පෙනෙන්නෙ මා ඇස් අද්දර
නිරතුරැවම ……..
නලලත එකිනෙක ගාවා දෙනුවන්
දැල්වූ සෙනෙහස ……
සිහි වන විට තාමත් හිත
හඩයි සැඟවි රහස් කොනක…….
කියාගන්න බැරි තරමට
සිත අසරණ වී…..
හඩන්නවත් බැරි තරමට
කඳුලු නතර වී……
ඔබෙ මුදු ආදර සුසුමන්
එකිනෙක සිහි වී………
අදටත් මගෙ සිත මට නොදැනිම
නවතී වී……

අතීතයේ සොඳුරුම තැන්
සිත්තම් කල සකි සඳුනේ….
පාලුව තනිකම හිත වට
ගී ගැයුවා මද පවනේ……
ඔබේ සුවද දැනෙනා විට
තාමත් මා සිත් යහනේ…….
බැඳුනු රැහැන් සිඳ බිඳ දා
එන්න සිතෙයි ගණ අදුරේ…….

අදටත් මා නොදනිමි ඇයි මන්ද පෙමින්
සුමුදු නුඹට……
ඔබේ රුවයි පෙනෙන්නෙ මා ඇස් අද්දර
නිරතුරැවම ……..
නලලත එකිනෙක ගාවා දෙනුවන්
දැල්වූ සෙනෙහස ……
සිහි වන විට තාමත් හිත
හඩයි සැඟවි රහස් කොනක…….