ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුභාෂිතයේ සිත් ගත් කවි

සුභාෂිතයේ සිත් ගත් කවි

අලගියවන්න මුකවෙටි තුමා
2021-March

කලුන් මැද්ද සබ අබතුර බොහොසෙ නිති
ලෙසින් විදුලි දිලි කග පත් ලෙළ කෙරෙති
කගින් කග පහර වැද නැඟි පුලිඟු ඇති
සටන් බිම’සි ගත් සෙබළෝ දුලබ වෙති

කාන්තාවන් අතරේදී ද සභා තුල ද නිතරම බොහෝ සේ
විදුලිය මෙන් දිලිසෙන කඩුපත් ළෙල දෙවති. එහෙත්
කඩුවෙන් කඩුව ගැටී නැඟුණු ගිනි පුපුරු ඇති යුධ පිටියේ
කඩු ගත් යුද බටයෝ දුර්ලභ වෙති.