ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුභාෂිතයේ සිත්ගත් කවි

සුභාෂිතයේ සිත්ගත් කවි

අලගියවන්න මුකවෙටි තුමා
2021-October

කුලුණින් ගුණින් නුවණින් පසිඳු හැම තැන
සුදනන් සෙවුන නිරිදෝ ලෙව් සත රකින
දෙහිරුන් මලින් රොන් ගෙන යන මෙන් සෙමින
නියමින් අය ගනිති සත සිත නොතලමින

සැම කල්හි කරුණාවෙන් ගුණයෙන් හා නුවණින් ප්‍රසිද්ධ වූ
සත්පුරුෂයන් ඇසුරු කරණ ලෝක සත්වයා රකින්නා වූ
රජවරු මී මැස්සා මලින් රොන් ගන්නා සේ රට වැසියාගේ
සිත් නොතලමින් නියමය පරිදි අයබදු අයකර ගනී.