ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුභාෂිතයේ සිත්ගත් කවි

සුභාෂිතයේ සිත්ගත් කවි

අලගියවන්න මුකවෙටි තුමා
2023-May

සුභාෂිතයේ සිත්ගත් කවි

තිරසර ගුණැති සුදනෝ පරවැඩ නැතිද
වරසුර පුරෙහිවත් නොවසති නිරය ලෙද
ගොරතර නිරෙහිවත් පරහට වැඩ ඇතිද
සුරපුර ලෙසට හැසිරෙත් සුවසේ නිබඳ