ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුභාෂිතයේ සිත්ගත් කවි

සුභාෂිතයේ සිත්ගත් කවි

අලගියවන්න මුකවෙටි තුමා
2023-April

බුදිත් මිහිරි මී අඹ රසය සතොසින
ඉඳිත් සොඳුරු ගෙඋයන්වල තුරු මුදුන
සිරිත් මේ ඈ කරතත් කොවුලන් ලෙසින
වසත් කල දැනෙයි රිටු පරපුටු ලෙසින

මිහිරි අඹ රස බොමින් ගෙවුයන්වල ගස් මුදුනේ ලගින
කෝකිලයන් ද කපුටන් ද වෙති. කොවුලන් වගේම මේ
සිරිත් කරතත්, වසන්ත කාලයේ හඬන හඬින් කපුටන්
කොකිලයන්ගෙන් වෙනකොට හඳුනා ගත හැකිය.