ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුභාෂිතයේ සිත්ගත් කවි – අලගියවන්න මුකවෙටි තුමා

සුභාෂිතයේ සිත්ගත් කවි – අලගියවන්න මුකවෙටි තුමා

අලගියවන්න මුකවෙටි තුමා
2022-January

 

කුලුණු ගුණින් යුතු උතුමන් සිත මහරු
දුදන බසින් නො යෙදෙයි කරනට නපුරු
නව රුවනින් පිරි මහා සමුදුර ගැඹුරු
තණ සුළකින් උණු කළ හැකි වෙති කවුරු

කරුණා ගුණයෙන් යුක්ත වූ පිදිය යුතු
උත්තමයන්ගේ සිත දුර්ජනයන්ගේ
වචනයෙන් නපුරු කිරීමට නොහැකි වෙයි.
නව රත්නයන් ගෙන් පිරුණු ගැඹුරු මහ මූද,
තණ පන්දමකින් උණු කිරීමට හැකි වේද?