ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සියල්ල දත්!!!!!!

සියල්ල දත්!!!!!!

නිමල් පෙරේරා - ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය
2021-April

උදයෙ හිටන් රෑවෙනතුරු කොච්චර මැද්දත්
ඉඳල හිටල දොස්තරවරු කරනව සුද්දත්
ගලවන්නට කලින් දතට බෙහෙතක් විද්දත්
ගලවනකොට “එපෝ” කියල කරනව සද්දත්

වයස හතෙන් දත් වැටීම වෙනවළු සිද්දත්
හෙලවෙන දත් පුංචි ළමයි දිවෙනුත් පද්දත්
අඬුදාගෙන දොස්තරවරු එළියට ඇද්දත්
ගලවගන්න බැරිවෙනකොට හරියට රිද්දත්

දත් කැක්කුම හැදුනදාට නෑනොවැ නින්දත්
නරක ඒව ගලව දාල අලුතින් බන්දත්
උඩ යට ඇඳි නැතිදවසට දහ දුක් වින්දත්
විදුරු මසත් හිල්කරලා අළුතින් ඉන්දත්

අළුත් දතක් ඉල්ලාගෙන ලේනට වැන්දත්
තරහ ගියොත් උඩ යට ඇඳි එකටෙක වද්දත්
උපදෙස් වටිනව,දෙන අය අපෙ දත් ගැන දත්
පිළිගන්නට ඕනැ අපිත්, ඒවා කවදත්