ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිත්ගත් ජනකවි

සිත්ගත් ජනකවි

ජනකවියා
2021-May

කතරගමට ගිය දා එතන වාඩියේ
නිතර දෙමළු ඇවිදිති සතර වීදියේ
සතර වැටට මුතු අමුණාපු හවඩියේ
මතක නැතුව අත වැදුණා දෙමළ ලියේ